Algemene Voorwaarden Inventicss B.V. Inspectie & Onderhoud signalering aan PV-installaties

 

Artikel 1 – Definities

 1. Klant: Degene die met Inventicss een overeenkomst/abonnement is aangegaan/heeft afgesloten.
 2. Inventicss: Inventicss B.V. gevestigd te Heeswijk-Dinther aan de Pater vd Elsenstraat 1e, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81747314.
 3. Abonnement: Een tussen Inventicss en de Klant overeengekomen abonnement, waarbij de inhoud en omvang van het abonnement is opgenomen in de overeenkomst tussen de Klant en Iventicss.
 4. Werktijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 16.30 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.
 5. PV-installatie: Het geheel van de fotovoltaïsche installatie bestaande uit de zonnepanelen, het montagemateriaal, de bekabeling, de connectoren, de monitoring, de (micro) omvormers en de groep zonnepanelen.
 6. Wattpiek: (Wp) is een meeteenheid voor de capaciteit van fotovoltaïsche cellen (zonnecel of zonnepaneel) om zonne-energie in elektriciteit om te zetten. Eén wattpiek is de productie van een elektrisch vermogen van 1 watt (W) onder standaardomstandigheden (STC, Standard Test Conditions)
 7. Quickscan: Het gratis en uitsluitend kort visueel beoordelen van de PV-installatie op de meest cruciale punten die brand en/of foutstromen kunnen veroorzaken. Tijdens de quickscan wordt snel duidelijk wat de actuele status is van de PV- installatie. Op basis van deze quickscan bepaalt de klant of een eerste bijzondere inspectie gewenst is.
 8. Eerste bijzondere inspectie (ook wel EBI): is de eerste inspectie die de basis vormt van een veilige PV-installatie. Deze inspectie zal conform het Scios Scope 12 inspectieplan worden uitgevoerd. Inventicss maakt een inspectierapport volgens het inspectieplan met constateringen die gerapporteerd worden als aanbevelingen en/of aanpassingen. Een EBI maakt nimmer onderdeel uit van een abonnement.
 9. Aanbevelingen: zijn niet urgent maar opvolging daarvan levert betere prestaties van de PV-installatie op.
 10. Aanpassingen: zijn urgent en dienen z.s.m. verholpen te worden.
 11. Periodieke inspectie (ook wel PI): is een visuele inspectie met metingen en beproevingen die eens in de 24 maanden plaatsvindt als opvolging op de EBI ten behoeve van de veiligheid, een optimale opbrengst en het ongestoord functioneren van de PV-installatie en het (zo nodig) updaten van de firmware.
 12. Monitoring op afstand: Inventicss monitort maandelijks de installatie op afstand en vergelijkt hierbij prestaties t.o.v. andere vergelijkbare installaties. Inventicss neemt contact met de klant op indien uit de monitoring een opvallende afwijking en/of een geconstateerde storing aan de PV-installatie blijkt.
 13. Voorrijkosten: De kosten voor een bezoek van Inventicss naar aanleiding van een Storing.
 14. Storingsbeurt: het gedurende maximaal vier werkuren ter plaatse verrichten van werkzaamheden gericht op het opheffen van één en dezelfde storing.
 15. Storing: een – niet bij artikel 10 van deze algemene voorwaarden uitgesloten – belemmering in het functioneren van de PV-installatie.

 

Artikel 2 – Voorwaarden voor het sluiten of aanpassen van een Abonnement

 1. Het maximaal vermogen van de PV-installatie is 10.000 Wp. Voor een PV-installatie met meer vermogen wordt een maatwerkoplossing geboden.
 2. Indien de PV-installatie door een andere installateur is geplaatst, komt geen overeenkomst – een Abonnement – tot stand voordat Inventicss de PV-installatie op basis van een separate opdracht heeft geïnspecteerd en Inventicss op basis van de bevindingen heeft aangegeven bereid te zijn een overeenkomst – een Abonnement – aan te gaan. De kosten van de inspectie komen voor rekening van de Klant. Inventicss kan verlangen dat de PV-installatie, voordat een overeenkomst – een Abonnement – tot stand komt, aan de door Inventicss daaraan te stellen eisen wordt aangepast. De kosten van die aanpassingen komen voor rekening van de Klant.
 3. Garanties betreffende een PV-installatie die door een andere installateur (daaronder begrepen eventuele fabrieksgaranties), binden Inventicss niet en worden niet overgenomen door Inventicss.
 4. De op grond van een Abonnement te monitoren PV- installatie dient te worden bewaakt door een werkend online monitoringssysteem, waarbij dit systeem informatie (waaronder Storingen en foutmeldingen) digitaal kan doorgeven.
 5. De PV-installatie, althans het oudste onderdeel ervan, is niet ouder dan 20 jaren.
 6. Bij een wijziging van het abonnement geldt het in dit artikel bepaalde ook, behoudens indien Inventicss schriftelijk anders mededeelt.

 

Artikel 3 – Abonnement

 1. Het Abonnement gaat in op de overeengekomen datum.
 2. Het Abonnement wordt aangegaan voor de duur van minimaal 12 maanden. De Klant heeft de mogelijkheid de overeenkomst na ommekomst daarvan te allen tijde op te zeggen tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand.
 3. Tussentijdse opzegging door de Klant is – met inachtneming van het bepaalde in het voorgaande artikel – alleen mogelijk:
 4. als Inventicss de tarieven van het Abonnement wijzigt als bedoeld in artikel 4 lid 3 en op de daarin aangegeven wijze.
 5. In geval van overdracht van de eigendom van de onroerende zaak, waarin/waaraan de PV-installatie zich bevindt, met inachtneming van een termijn van één maand en tegen de overdrachtsdatum of een datum binnen twee maanden na overdrachtsdatum.
 6. na het tenietgaan van de PV-installatie, met inachtneming van een termijn van één maand.

In het geval van tussentijdse opzegging heeft de Klant geen aanspraak op terugbetaling van reeds betaalde termijnen/bedragen, noch bevrijdt het de Klant van eventueel reeds bestaande betalingsverplichtingen.

 

Artikel 4 – Prijs en prijswijzigingen

 1. De overeengekomen prijzen zijn steeds inclusief BTW.
 2. De prijs wordt jaarlijks per 1 januari automatisch herzien aan de hand van de consumentenprijsindex (CPI) reeks “alle huishoudens”, zoals berekend en gepubliceerd door het CBS, behoudens indien herziening zou leiden tot een verlaging van de prijs.
 3. Indien Inventicss een prijswijziging doorvoert die uitgaat boven de in het voorgaande lid bedoelde indexering, zal Inventicss deze wijziging schriftelijk aan de Klant mededelen. De Klant heeft in het geval het recht de overeenkomst binnen 30 dagen na mededeling van de prijswijziging schriftelijk te ontbinden.

 

Artikel 5 – Algemene rechten en verplichtingen van Inventicss

 1. Inventicss is gehouden de overeengekomen werkzaamheden als een goed vakman uit te voeren. Hij neemt daarbij de op deze werkzaamheden betrekking hebbende voorschriften in acht.
 2. Op Inventicss rust steeds een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
 3. Inventicss controleert (geautomatiseerd) minimaal, één keer per maand de PV-installatie op Storingen via het online monitoringssysteem.
 4. Inventicss zal de klant onverwijld, doch binnen één werkdag, op de hoogte van geconstateerde Storingen en gebreken aan de PV-installatie.
 5. Inventicss stelt na het uitvoeren van een Inspectie een rapportage op, die de Klant per e-mail ontvangt.
 6. Voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Inventicss gerechtigd - zonder kennis aan de Klant - gebruik te maken van (de diensten van) derden. Inventicss is gerechtigd met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten door te belasten aan de Klant voor zover de werkzaamheden vallen buiten het Abonnement.

 

Artikel 6 –Periodieke Inspectie (onderhoud)

 1. De PI wordt verricht binnen de Werktijden, tenzij anders overeengekomen.
 2. De PI vindt eens per 24 maanden plaats, tenzij anders overeengekomen.
 3. Voorafgaand aan en ten behoeve van het Onderhoud neemt Inventicss contact op met de Klant voor het maken van een afspraak.
 4. Indien Inventicss bij zijn bezoek aan de Klant op de afgesproken datum en het afgesproken tijdstip niemand aantreft, zonder een bericht van verhindering te hebben ontvangen, laat hij een schriftelijk bericht achter, met het verzoek aan de Klant om een nieuwe afspraak te maken.
 5. In het geval Inventicss ook bij de tweede poging – de tweede afspraak –, als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, bij het bezoek aan de Klant niemand aantreft, zonder een bericht van verhindering te hebben ontvangen, wordt Inventicss geacht aan de onderhoudsverplichting als bedoeld in het tweede lid van dit artikel te hebben voldaan.

 

Artikel 7 – (Begeleiding bij) Storingen

 1. Inventicss voert Storingsbeurten uitsluitend uit op in opdracht van de Klant.
 2. Inventicss voert een Storingsbeurt met een spoedeisend karakter uit binnen 72 uur binnen de Werktijden na ontvangst van de melding van de Storing. Inventicss voert een Storingsbeurt met een niet- spoedeisend karakter in overleg met de Klant uit binnen de Werktijden.
 3. In het geval van overmacht zal Inventicss – in afwijking van de in het voorgaande lid bedoelde termijn – de Storing zo spoedig als mogelijk verhelpen. Van overmacht is in ieder geval sprake als de voor het verhelpen van de Storing vereiste materialen niet of onvoldoende beschikbaar zijn op de vrije markt en/of in het geval het uitvoeren van werkzaamheden ten gevolge van tijdelijke overheidsmaatregelen geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden uitgevoerd.
 4. Inventicss zal alvorens zij een Storingsbeurt zal uitvoeren met de installateur van de PV-installatie in contact treden omtrent de Storing om te bezien of en op welke wijze het verhelpen van de Storing onder garantie kan worden gerepareerd. Indien de Storing binnen de garantie kan worden uitgevoerd door Inventicss, dan zal Inventicss deze zo veel als mogelijk zelf uit (laten) voeren. In andere gevallen zal Inventicss er zo veel als mogelijk op toezien dat de betreffende installateur de Storing verhelpt.
 5. Inventicss informeert de Klant indien een Storingsbeurt naar verwachting langer dan vier werkuren zal duren. De extra werkuren boven de vier werkuren per Storing worden in rekening gebracht.
 6. Indien een Storingsbeurt niet leidt tot het opheffen van de Storing doet Inventicss onmiddellijk verslag van zijn bevindingen aan de Klant.
 7. Het verhelpen van WiFi-storingen, waarbij de omvormer opnieuw ingesteld dient te worden, valt onder het bereik van het Abonnement. Het verhelpen van algemene internet-en WiFi-storingen en aanpassingen aan een internetrouter vallen buiten het Abonnement.
 8. De bij een Storingsbeurt gebruikte materialen/onderdelen worden aan de Klant in rekening gebracht, tenzij deze onder een garantie kunnen worden geclaimd.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid Inventicss

 1. Inventicss is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en voor zover deze haar kan worden toegerekend.
 2. Voor andere schade dan die bedoeld in het eerste lid van dit artikel is Inventicss nimmer aansprakelijk, gevolg schade en indirecte schade daaronder begrepen.
 3. De Klant heeft nimmer recht op compensatie bij opbrengstverlies door bijvoorbeeld Storingen en/of gebreken aan de PV- installatie.
 4. Inventicss is (voorts) nimmer aansprakelijk voor schade als die schade (mede) het gevolg is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 10 lid 1.
 5. De aansprakelijkheid van Inventicss is, daargelaten de overige beperkingen van aansprakelijkheid van Inventicss, beperkt tot de schade die de Klant zou hebben geleden indien deze alle redelijkerwijs van de Klant te verlangen maatregelen heeft getroffen ter voorkoming of beperking van schade.
 6. De aansprakelijkheid van Inventicss gaat nimmer de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Inventicss te boven.
 7. De overeenkomst/het Abonnement is – behoudens expliciet anders overeengekomen – niet gericht op het ontdekken van schendingen van de wet. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor wetsovertredingen opleveren zal de Inventicss daarover aan Klant rapporteren. De Klant is daarbij gehouden aan de daarvoor in de wet gestelde verplichtingen.
 8. De Klant vrijwaart Inventicss voor eventuele vorderingen van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst (menen) schade (te) lijden, terwijl het (vermeende) schadeveroorzakende feit Inventicss niet toerekenbaar is. Alle kosten en schade die aan de zijde van Inventicss en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de Klant

 1. De Klant onderhoudt de PV-installatie conform de instructies die bij of na de installatie van de PV-installatie aan de Klant zijn verstrekt en voor zover dat Onderhoud niet door Inventicss op basis van een Abonnement moet worden uitgevoerd.
 2. De Klant meldt een Storing of schade aan de PV-installatie zo spoedig mogelijk tijdens Werktijden aan Inventicss.
 3. Voorafgaand aan en ten behoeve van een Onderhoudsbeurt neemt Inventicss contact op met de Klant voor het maken van een afspraak.
 4. De Klant laat een Storing zoveel mogelijk verhelpen binnen Werktijden.
 5. De Klant stelt Inventicss in de gelegenheid de Storingsbeurt uit te voeren op de overeengekomen datum en het overeengekomen tijdstip, biedt Inventicss daarbij ongehinderde toegang tot de PV-installatie en verschaft de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor de werkzaamheden benodigde elektriciteit en het benodigde gas en water. De kosten van de benodigde elektriciteit en het benodigde gas en water zijn voor rekening van de Klant.
 6. In het geval Inventicss op de overeengekomen datum en het overeengekomen tijdstip bij het bezoek aan de Klant niemand aantreft, zonder een bericht van verhindering te hebben ontvangen, kan Inventicss het uurloon en de voorrijkosten aan de Klant in rekening brengen.
 7. De Klant geeft de op de PV-installatie betrekking hebbende documentatie, voor zover deze in zijn bezit zijn, op eerste verzoek van Inventicss ter inzage of afschrift, naar keuze van Inventicss.
 8. Het is de Klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Inventicss werkzaamheden aan de PV- installatie te (laten) verrichten door een derde of de PV- installatie te verplaatsen of te doen verplaatsen.
 9. De Klant informeert Inventicss zo spoedig mogelijk doch in ieder geval één dag voor het uitvoeren van een Onderhoudsbeurt over wijzigingen in het gebruik, de bestemming en/of de standplaats van de PV-installatie.

 

Artikel 10 – Werkzaamheden die niet onder het Abonnement vallen

 1. Indien kosten van het verhelpen van Storingen niet onder enige garantie vallen, dan komen deze kosten voor rekening van de Klant. Uurloon en voorrij- en materiaalkosten komen echter altijd voor rekening van de Klant indien de door Inventicss (extra) te verrichten werkzaamheden en (extra) te maken kosten het gevolg zijn van:
 2. het feitelijk uitgebleven Onderhoud, in het geval als bedoeld in artikel 6 lid 5 van deze voorwaarden;
 3. het handelen van de Klant in strijd met het bepaalde in artikel 9 of 10 van deze voorwaarden;
 4. het verbreken van door Inventicss aangebrachte zegels, borgingen, e.d.;
 5. de aanwezigheid van asbesthoudende constructies en dergelijke;
 6. een storing aan de router en/of de internetverbinding;
 7. iedere beschadiging – niet-opzettelijk en opzettelijk – van dan wel onoordeelkundige bediening van de PV-installatie; g. werkzaamheden door een derde verricht aan de PV-installatie;
 8. een beschadiging van of beïnvloeding van het functioneren van de PV-installatie als gevolg van oorzaken van buitenaf in de breedste zin des woord, zoals: grondverzakking, vogelnesten, blikseminslag, hagel, piekstroom via het net enz.;
 9. het uitschakelen van de PV-installatie door de Klant of derden;
 10. (ander) nalaten of toedoen van de Klant of van personen die door de Klant tot de PV-installatie zijn toegelaten;
 11. gebreken aan een niet tot de PV-installatie behorende installatie;
 12. werkzaamheden door een derde verricht, niet aan de PV-installatie, maar die het functioneren van de PV-installatie wel beïnvloeden.
 13. voorzieningen, wijzigingen of uitbreidingen aan of van een niet tot de PV-installatie behorende installatie, ook al zijn deze werkzaamheden uitgevoerd door een daartoe bevoegd bedrijf;
 14. Uurloon en voorrij- en materiaalkosten vanwege door Inventicss te verrichten werkzaamheden aan of wegens het verminderd functioneren van de PV-installatie c.q. een onderdeel van de PV-installatie dat ouder dan 20 jaren is, worden steeds aan de Klant in rekening gebracht.
 15. In het geval Inventicss reageert op een melding van een Storing die op grond van deze algemene voorwaarden niet binnen het bereik van het Abonnement valt dan wel in het geval van een melding, terwijl van een Storing geen sprake is, kan Inventicss het uurloon en de voorrijkosten aan de Klant in rekening brengen.
 16. In het geval Inventicss reageert op een melding van een Storing en de Klant laat Inventicss niet toe of Inventicss treft niemand aan bij het bezoek aan de Klant, dan kan Inventicss het uurloon en de voorrijkosten aan de Klant in rekening brengen.

 

Artikel 11 – Betaling en informatie

 1. De kosten van het Abonnement worden maandelijks en vooraf middels doorlopende automatische incasso geïncasseerd van een bankrekening van de Klant.
 2. De verplichting tot betaling gaat in vanaf de eerste dag van het Abonnement.
 3. De betalingstermijn betreffende de eerste termijn van het Abonnement is 14 dagen. Indien de Klant zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, wordt hij na één betalingsherinnering – zonder verdere ingebrekestelling – geacht in verzuim te verkeren.
 4. Over het bedrag dat de Klant vanaf de in de betalingsherinnering genoemde uiterste betalingsdatum verschuldigd is, is de Klant wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten verbonden aan de invordering van enig door de Klant aan Inventicss verschuldigd bedrag, komen ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bijbehorende staffel.
 6. De Klant informeert Inventicss tijdig over wijzigingen van/in zijn adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekening/IBAN (en verstrekt, zo nodig, op verzoek van Inventicss een nieuwe incassomachtiging). De Klant is tevens gehouden alle gegevens en bescheiden die Inventicss naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vormen op de gewenste wijze aan Inventicss ter beschikking te stellen.
 7. Indien twee of meer personen een overeenkomst – Abonnement – met Inventicss aangaan, zijn zij hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen van de Klant jegens Inventicss.

 

Artikel 12 – Opschorting bij (dreigende) Niet-nakoming

 1. Een partij is gerechtigd om de uitvoering van de (verplichtingen op grond van de) overeenkomst – het Abonnement – op te schorten:
 2. als de andere partij zijn verplichtingen niet nakomt;
 3. in het geval van (een aanvraag van) het faillissement van de andere partij;)
 4. in het geval van (een verzoek om) surséance van betaling van de andere partij;
 5. in het geval van (een verzoek om) toelating tot de wettelijke schuldsanering (WSNP) of aanspraak op de WHOA van de Klant;
 6. als (een deel van) het vermogen van de Klant onder bewind is geplaatst;
 7. als op (een deel van) het vermogen van de Klant beslag is gelegd;
 8. als er overige gegronde redenen zijn te vermoeden dat de andere partij zijn verplichtingen niet (tijdig) na zal (kunnen) komen.
 9. Indien één der partijen door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend niet in staat is zijn verplichtingen ingevolge deze overeenkomst na te komen neemt hij daarover onverwijld contact op met de andere partij.

 

Artikel 13 – Wijziging algemene voorwaarden & slotbepaling

 1. Inventicss kan deze algemene voorwaarden op ieder moment wijzigen en/of aanvullen. Inventicss zal bij wijzigingen de Klant hier tijdig schriftelijke (waaronder tevens wordt begrepen per e-mail) over informeren.
 2. De Klant heeft het recht de overeenkomst – het Abonnement – te ontbinden bij wijziging van de algemene voorwaarden door Inventicss.
 3. De Klant kan van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde bevoegdheid alleen gebruik maken binnen 30 dagen na de ontvangst van de gewijzigde algemene voorwaarden.
 4. Inventicss is gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst over te dragen aan een derde. Als daarvoor de medewerking van de Klant is vereist, zal de Klant, voor zover in redelijkheid van hem te verlangen, daaraan medewerking verlenen.
 5. Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

_______________________________________________________________________________________________

De algemene voorwaarden van Inventicss zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te @@@ onder nummer @@@@.

Op aanvraag zullen afschriften van de algemene voorwaarden van Inventicss kosteloos worden verstrekt. Tevens zijn deze algemene voorwaarden, alsmede nadere informatie omtrent onze dienstverlening opgenomen op de website van Inventicss: www.inventicss.nl

Algemene Voorwaarden Inventicss
PDF – 189,3 KB 712 downloads